Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez MODERNO DOORS Paweł Redestowicz.


Decydując się na korzystanie z usług MODERNO DOORS Paweł Redestowicz za pośrednictwem strony internetowej www.windoor.sklep.pl automatycznie akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zawarte w nim warunki, prosimy o nie dokonywanie zamawiania usług online.


§1 Informacje ogólne


1.Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług zamawianych online świadczonych przez MODERNO DOORS Paweł Redestowicz z siedzibą we Wsoli (26-660), ul. Warszawska 65,

zarejestrowaną w CEIDG, NIP: 9482192042, (zwaną dalej: MODERNO DOORS lub Usługodawcą).


2.Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.windoor.sklep.pl.


3.Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


4.Niniejszy Regulamin określa: rodzaje i zakres usług świadczonych przez MODERNO DOORS drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§2 Definicje


1.Usługodawca – MODERNO DOORS


2.Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.windoor.sklep.pl, za pomocą którego Klient może zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługi świadczone drogą elektroniczną przez MODERNO DOORS


3.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez MODERNO DOORS


4.Usługi – usługi świadczone przez MODERNO DOORS drogą elektroniczną, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.


5.Umowa – umowa zawierana online pomiędzy Klientem a MODERNO DOORS

§3 Usługi


1.MODERNO DOORS świadczy za pomocą Strony internetowej Usługi polegające na sprzedaży online towarów przez siebie oferowanych, w tym: drzwi, ościeżnic, akcesoriów drzwiowych etc. i na życzenie Klienta doręczeniu ich na terenie całej Polski (możliwy jest także osobisty odbiór towarów w sklepie zlokalizowanym we Wsoli k/Radomia 26-660 Jedlińsk, ul. Warszawska 65. MODERNO DOORS nie realizuje zamówień telefonicznych z numerów podanych na stronie internetowej.

2.Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do MODERNO DOORS lub podmiotów współpracujących i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.


3.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej informacje lub narzędzia.

§4 Zawarcie i warunki Umowy


1.Klient może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową z zastrzeżeniem spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.


2.Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy MODERNO DOORS a Klientem oraz określają podstawy prawne i warunki Umowy.


3.Każdy Klient zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.


4.Stronami Umowy są Klient oraz MODERNO DOORS


5.Klient niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Klientowi zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska/firmy, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.


6.Klient zapewnia, że zawiera Umowę wyłącznie w sposób zgody z obowiązującym prawem.


7.Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, w tym podania kompletnych danych, akceptacja warunków niniejszego Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar. Ceny towarów zawierają podatek VAT. 


8.Proces zamówienia Usługi wymaga podjęcia następujących kroków:


a) wejścia przez Klienta na Stronę internetową;

b) wyboru przez Klienta towaru;

c) zaznaczeniu pod wybranym towarem pola „Do koszyka”, co spowoduje przeniesienie oznaczonego towaru do „Koszyka”;

d) po zakończeniu wyboru towarów zaznaczenia pola „Zamów” w „Koszyku”;

e) podania danych kontaktowych Klienta, ewentualnie danych osoby/firmy, której zamówienie ma zostać dostarczone;

f) wyboru sposobu odbioru towaru: osobistego lub dostarczenia przez kuriera (wysyłki na terenie Polski); 

g) po wprowadzeniu danych, o których mowa powyżej i zaznaczeniu pola „Przejdź do płatności” Klient dokonuje wyboru sposobu płatności, potwierdza zamówienie i zostaje przekierowany na stronę odpowiednią do dokonania wybranego sposobu płatności;

h) po prawidłowym dokonaniu płatności za zamówiony towar, na podany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem dokonania zamówienia.  


9. Moment zawarcia Umowy następuje w chwili prawidłowego dokonania przez Klienta opłaty za Usługę, a dowodem zawarcia Umowy jest wydrukowana w formie papierowej wiadomość przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail i dowód dokonania opłaty. 


10. Ostatnim etapem realizacji Usługi jest dostarczenia zamówionego towaru osobie wskazanej przez Klienta, ewentualnie osobisty odbiór towaru.


11. Na podstawie Umowy MODERNO DOORS jest zobowiązany do wydania lub dostarczenia zamówionego towaru w terminie wskazanym przez Usługodawcę w czasie zamawiania towaru. Przy czym towar będzie  dostępy/dostarczony w terminie 28 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej. W przypadku towarów podlegających wycenie indywidualnej, możliwy termin odbioru/dostarczenia towaru zostanie podany Klientowi wraz z wyceną. 


12. Obsługa zamówień przez MODERNO DOORS następuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 oraz w soboty w godzinach 9.00-14.00.

13. Drzwi śródlokalowe i stalowe nie podlegają zwrotom i wymianie oraz są płatne z góry (przelew).

§5 Warunki techniczne korzystania z Usług


1.Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej oraz korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych: 

a) używania przeglądarki: Internet Explorer 9, Firefox 20.0.1, Chrome 8, Opera 10, Safari 5;

b) włączenia plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce i Javascipt.

§6 Odpowiedzialność


1.Niedozwolonym jest korzystanie ze Strony internetowej (w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną) w celu naruszającym obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.


2.Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do MODERNO DOORS informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.


3.MODERNO DOORS ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług lub rozwiązania Umowy w przypadku Klienta, który:

a) wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

b) narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje.


4.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


5.MODERNO DOORS nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji podjętych na podstawie treści zamieszczonych na Stronie internetowej.


6.W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania ze Strony internetowej lub Usług MODERNO DOORS zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową, bez powiadomienia o tym fakcie Klienta.


7. Prezentowane na Stronie internetowej materiały, informacje lub ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


8.Wybrane towary mogą być w określonym czasie objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w niniejszym Regulaminie. Promocje, rabaty, itp., się nie łączą. 


9. Kolory drzwi mogą nieznacznie różnić się od kolorów prezentowanych na zdjęciach.


10.W przypadku braku możliwości dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres z przyczyn niezależnych od MODERNO DOORS, jak np. z powodu wskazania błędnego adresu, czy niezastania odbiorcy pod wskazanym przez Klienta adresem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane takimi okolicznościami nieterminowe wykonanie Usługi. 


11.W przypadku braku możliwości zrealizowania Usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, np. w wyniku wskazania błędnych danych, i poniesienia przez Usługodawcę kosztów związanych z realizacją Usługi, Usługa zostanie uznana za zrealizowaną. Ponowna próba realizacji zamówienia będzie uznawana za nowe zamówienie. 

12.MODERNO DOORS nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne Strony internetowej.

§7 Reklamacje, zwroty
 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. (Wyłączenie prawa do odstąpienia w przypadku zamówienia towarów nieprefabrykowanych).

2. Zgodnie z obowiązującym prawem przewozowym, jeżeli nie sprawdzimy przesyłki przy kurierze i pokwitujemy jej odbiór bez zastrzeżeń, to wszelkie roszczenia do przewoźnika z tytułu ubytku bądź uszkodzenia w transporcie wygasają (Ustawa Prawo Przewozowe art. 76 oraz Kodeks Cywilny art. 791) a zgłoszone tego typu reklamacje nie będą uznawane przez producenta.

Zatem dla własnego komfortu, żądajmy od kuriera możliwości sprawdzenia przesyłki przy odbiorze. Stwierdzając jej uszkodzenie (uszkodzona folia stretch, karton, wgniecenia, potłuczona szyba, wyłamany zawias) spiszmy protokół na druku, który ma kurier. Jeżeli kurier odmawia nam możliwości rozpakowania przesyłki niech pozostawi taką adnotację na odwrocie listu przewozowego.

3. Dokumenty zakupu umieszczone są w kopercie pod listem przewozowym, który znajduje się na palecie.

4. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym. Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę). Zwrot towaru dokonywany jest na koszt Zamawiającego. Należność za zwrócony towar będzie wpłacana na konto podane przez Zamawiającego, jednakże pod warunkiem otrzymania towaru w opakowaniu fabrycznym i nienaruszonym.

5. Odbierając zamówiony towar Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia i spisać protokół szkodowy w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sklepu Internetowego oraz przesłania na adres Sklepu (pocztowy lub e-mailowy) kopii protokołu szkody.

6. Reklamacji nie podlegają drzwi lub ich dodatkowe elementy ze zmianami mechanicznymi, dokonanymi przez klienta.


7. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać w formie pisemnej, przesyłając je na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres:

MODERNO DOORS
Wsola k/Radomia ul. Warszawska 65
26-660 Jedlińsk
tel. 48 321 54 92

8. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Zamawiającego, adres do doręczeń, adres e-mail (jeśli Zamawiający go posiada) oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację. Odpowiedź Sklepu Internetowego na reklamację będzie udzielana w terminie 21 dni od otrzymania pisma od Zamawiającego. Reklamacje nieprawidłowe nie będą rozpatrywane.

9. Reklamacja powinna zostać wysłana na e-mail: [email protected]

Protokół reklamacyjny do pobrania tutaj „Pobierz„.

Karta gwarancyjna do pobrania tutaj „Pobierz„.

§8 Postanowienia końcowe

1. MODERNO DOORS zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian w regulaminie oraz wysokości opłat za doręczenie przesyłek.

2. Zmiany w Regulaminie są obowiązujące od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego w części Regulamin. Zmiany nie dotyczą już potwierdzonych zamówień.